De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 20 juli 2017 heeft vastgesteld het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” en het bij het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” behorende “Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop” met bijbehorende voorgeschreven documenten, dit, onder gelijktijdige intrekking van het “Damoclesbeleid 2013 art 13b Opiumwet coffeeshop” (hierna: ‘de besluiten’).

Het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” bevat de beleidsregels die in de gemeente Harderwijk van toepassing zijn op de exploitatie van een coffeeshop. Het beleid bevat de voorwaarden waaronder de verkoop van softdrugs wordt gedoogd en de (bestuurlijke) sancties bij niet-naleving van deze voorwaarden, alsmede de procedure die wordt gevolgd wanneer een gedoogverklaring beschikbaar komt.


Er wordt in de gemeente Harderwijk maximaal één gedoogverklaring afgegeven aan een niet-commerciële coffeeshop die geëxploiteerd dient te worden door een stichting.
Het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” vervangt het vorige coffeeshopbeleid dat was neergelegd in het “Damoclesbeleid 2013 art 13b Opiumwet coffeeshop”.

De besluiten treden in werking op 27 juli 2017 en liggen met ingang van 27 juli 2017 gedurende een periode van zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk.

Ook zijn de besluiten te raadplegen via www.harderwijk.nl/coffeeshopbeleid2017 of via www.harderwijk.nl/beleidsregels. (vanaf 27 juli 2017)    
De besluiten bevatten de integrale tekst van het “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” en van het “Aanvraagformulier gedoogverklaring coffeeshop”.

Het voorstel van de burgemeester inclusief de besluitvorming door de burgemeester, de ontvangen reacties op het ontwerp "Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017" en het door de burgemeester vastgestelde "Eindverslag Inspraak" zijn eveneens te raadplegen via voornoemde website en liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.

Tegen de vaststelling van de besluiten is geen bezwaar of beroep mogelijk.


Myreport twitter