Het enthousiasme onder scholen is groot om te zorgen dat elke leerling goed leert lezen, schrijven en rekenen. Een kopgroep van scholen gaat dit schooljaar al aan de slag, daar is 222 miljoen euro voor beschikbaar. In totaal krijgen nu 645 scholen extra geld om de basisvaardigheden te verbeteren. Ook gaan er vanaf komende week hulpteams aan de slag met 144 basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze basisteams helpen met waar de school behoefte aan heeft om de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te versterken.Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,Elke leerling moet met een stevige basis van school komen. Daarom gaan we scholen hiervoor beter ondersteunen: er gaan hulpteams op maat aan de slag met datgene waar de school behoefte aan heeft. Bijvoorbeeld extra hulp organiseren om leraren te ontlasten of hulp met de invoering van nieuwe lesmethodes. Dit is anders dan we in het verleden hebben gedaan, dus we zullen ongetwijfeld dingen tegenkomen waarmee we de aanpak weer verder verbeteren. Maar ik ben blij dat we zo snel mogelijk deze hulp kunnen bieden. Zo kunnen lerarenteams meer focussen op hun leerlingen en de basisvaardigheden, zodat leerlingen vooruitgaan.”

 

Aanpak

In mei is het masterplan basisvaardigheden van start gegaan, om de basisvaardigheden van leerlingen weer naar een hoger plan te tillen. Om hiermee een vliegende start te maken, is er voor dit schooljaar 222 miljoen euro extra beschikbaar voor in totaal 645 scholen. Zij gaan aan de slag met een aanpak die is onderbouwd door kennis over wat werkt uit wetenschap en praktijk. Het verschilt per school wat er nodig is, maar te denken valt aan het stimuleren van lezen of bijscholing van leraren. Scholen worden hierbij geholpen met onder meer een overzicht met effectieve manieren om de basisvaardigheden te verbeteren.

 

BasisteamsDaarbij krijgen 144 scholen extra ondersteuning van de basisteams aangeboden. Scholen geven aan verschillende soorten hulp te willen, van het begeleiden van vrijwilligers en het organiseren van schoolactiviteiten om leraren te ontlasten, tot de keuze voor nieuwe lesmethodes. De basisteams houden vanaf komende week met elke school een intakegesprek om te horen welk type hulp nodig is per individuele school. Vervolgens helpen zij de school met een plan en de benodigde hulp, zodat er voor iedere school een basisteam op maat ontstaat.

 

Hiervoor zoekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de samenwerking met allerlei organisaties die relevante expertise en hulp kunnen verlenen, zoals Kennisnet, de Taalunie en ProDemos. De teams leveren zelf geen leraren, maar zorgen wel voor ondersteuning en helpende handen bij de organisatorische en onderwijskundige uitdagingen waar de school voor staat. De school houdt de regie. Begin volgend jaar zijn de meeste scholen naar verwachting aan de slag, waarbij scholen met de grootste uitdagingen voorrang krijgen bij de invulling van een basisteam.

 

Veel animo

Er is een enorme belangstelling gebleken voor deze hulp. Er waren in totaal 5247 aanvragen voor extra geld en daarvan wilden 762 scholen ook ondersteuning van de hulpteams. Er is dit jaar nog voor een beperkt aantal scholen ruimte, daarom heeft er een selectie plaatsgevonden. Er zijn 91 scholen direct ingeloot voor een subsidie en hulpteams. Daarnaast worden er ook 53 uitgelote scholen benaderd door de hulpteams, die door de inspectie zijn beoordeeld als ‘zeer zwak’ of ‘onvoldoende’. Deze scholen krijgen al ondersteuning via bestaande verbetertrajecten, de hulpteams kunnen helpen bij de uitvoering daarvan. In totaal gaan de basisteams dit schooljaar dus met 144 scholen aan de slag. De aanpak met hulpteams wordt stap voor stap uitgebreid, zodat volgend jaar nog meer scholen kunnen worden bereikt. Deze extra, publieke hulp moet op den duur voor alle scholen beschikbaar zijn.


Myreport twitter