harderwijk

  • Domein Ruimte HARDERWIJK GELDERLAND VACATUREOm in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. In 2013 is een traject van organisatieontwikkeling gestart. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de verbetervoorstellen om de organisatie aan te passen aan de gewenste situatie. Een organisatie die samenwerkt met de samenleving en toekomstbestendig is. De invulling van de visie op organisatieontwikkeling is uitgewerkt in een strategie, op basis van de vragen: wat willen we bereiken? Wat vraagt dat van de organisatie? en Wat vraagt dat van het bestuur? Vier thema’s staan daarbij centraal, is te lezen in een recente vacature van de gemeente Harderwijk voor een nieuwe Teamleider domein Ruimte.

  • Veel Marokkanen en Algerijnen die de laatste tijd naar Nederland komen hebben zich eerder gemeld in een ander Europees land. Staatssecretaris Dijkhoff ook de procedure van de zogeheten Dublinclaimanten versnellen. Zo kunnen ze voortaan tien weken sneller uit Nederland worden teruggestuurd naar bijvoorbeeld Duitsland of Spanje. Om afgewezen asielzoekers ook daadwerkelijk te kunnen terugsturen naar Marokko of Algerije, zal het kabinet in gesprek gaan met de Marokkaanse en Algerijnse regering.

  • Wanneer regelmatig op een bepaald punt kritiek wordt uitgeoefend, behoort dit voor het bestuur aanleiding te zijn zich daarop nader te bezinnen. Klachten zijn gratis adviezen. Een burger neemt de moeite te informeren over wat hem of haar dwars zit en geeft daarmee een signaal af: gemeente ik ben niet tevreden. Voor het overheidsorgaan de taak dat signaal serieus te behandelen door met klager in overleg te gaan om te zien wat er aan de hand is en hoe de klacht kan worden opgelost.