Om de huisvesting te verbeteren en onveiligheid in buurten tegen te gaan, trekt het kabinet komend jaar 412 miljoen euro uit, zo meldt het AD vandaag. Van het geld worden 20.000 woningen gerenoveerd. ‘Dit is een belangrijke eerste stap naar meer leefbare wijken’, zegt Lou Repetur, programmadirecteur bij Movisie. ‘Naast stenen is het van belang te investeren in inwonerparticipatie en sociale aspecten van leefbaarheid als we het leven van mensen in een kwetsbare situatie willen verbeteren.’


In totaal keert het Rijk 412 miljoen euro uit. Driekwart gaat naar steden, een kwart naar grens- en krimpregio’s. Ruim 20.000 huizen kunnen met het geld worden gerenoveerd. Nog eens 1.250 woningen worden gesloopt. Daarvoor komen 1.900 nieuwe huizen terug.

 

Vier knoppen

Prachtig, maar om de leefbaarheid van wijken en buurten te verbeteren is echter meer nodig, zegt Lou Repetur, programmadirecteur bij Movisie. ‘We kennen de knoppen waaraan je kunt draaien om dit voor elkaar te krijgen. Dat zijn sociaaleconomische zekerheid, sociale inclusie, sociale cohesie en sociale empowerment.’

 

Repetur licht toe: ‘Sociaaleconomische zekerheid betekent een dak boven je hoofd, verzekerd zijn van genoeg inkomen, en een waardevolle dagbesteding hebben, zoals werk en/of onderwijs. Sociale inclusie vraagt toegankelijke voorzieningen voor alle groepen en voorzieningen en het tegengaan van uitsluiting. En sociale cohesie vraagt bevorderen van sociale steun, wederkerigheid in relaties, verbondenheid en wederzijds respect. En als vierde sociale empowerment: het inzetten op mogelijkheden en ruimte voor zelfbeschikking, benutten van talenten, met steun vanuit de omgeving.’

 

Deze vier knoppen – condities voor sociale kwaliteit – zijn volgens Repetur allemaal even belangrijk. ‘Huisvesting is een belangrijk aspect van sociaaleconomische zekerheid, onmisbaar in het geheel van leefbaarheid. Maar tegelijk is het minder dan de helft van het geheel.’

 

Wij in de wijk


Repetur baseert zich onder meer op inzichten vanuit het meerjarige project Wij in Wijk. ‘Op basis van veldonderzoek bij tal van initiatieven van inwoners, professionals, gemeenten en bedrijven concluderen we dat participeren mét inwoners en een integrale blik op vraagstukken in de directe leefomgeving nodig is om te komen tot sociaal fitte wijken


Myreport twitter