#Harderwijk Voor een vitale democratie is het van belang dat er goede en gedreven mensen zijn die zich willen inzetten voor het openbaar bestuur als gemeenteraadslid. Dat vereist dat mensen zien waarom dat de moeite waard is, maar ook dat ze de ruimte ervaren om zichzelf beschikbaar te stellen voor de publieke zaak. Daar hoort ook een passende vergoeding bij: democratie mag wat kosten. Daarom kondigt minister Plasterk aan dat hij met de VNG en de beroepsverenigingen gaat bekijken of en hoe de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden verbeterd kunnen worden, zoals een hogere vergoeding voor het werk, het instellen van burgerschapsverlof en meer budget voor de ondersteuning van de gemeenteraad.


Passende vergoeding en ondersteuning

Raadslid zijn anno 2016 is een verantwoordelijke en eervolle, maar ook een veeleisende taak. Door de decentralisaties in het sociaal domein, de migratieproblematiek en de toegenomen burgerparticipatie is er nog meer werk op gemeenteraadsleden afgekomen. Terwijl de meeste van hen het raadswerk naast hun reguliere baan doen. Om raadsleden beter te ondersteunen en hun positie te verstevigen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de beroepsverenigingen van raadsleden (Raadslid.nu) en griffiers (Vereniging van Griffiers) een actieplan opgesteld.

Minder werkdruk en betere scholing
Bij het actieplan staat voorop dat de werkdruk onder raadsleden verlicht moet worden. Raadsleden vinden dat ze te weinig toekomen aan de volksvertegenwoordigende taak en het praten met de inwoners, omdat werkzaamheden als stukken lezen en vergaderen veel tijd vragen en weinig energie geven. Raadsleden en griffiers uit het hele land hebben al voorbeelden aangedragen van bijvoorbeeld nieuwe vergadermodellen en bondige raadsstukken. Daarnaast is er dit jaar een proef gedaan met een Raadsacademie-on-tour: drie regionale academies waar het aanbod is afgestemd op actuele thema's in de regio. Ook wordt er gewerkt aan een Digitaal Leerplatform waar juridische en inhoudelijke basiskennis te vinden is, als ook filmpjes en e-learingmodules.

Meer samenspel
Een sfeer van onderling vertrouwen tussen raad en college en een goede ambtelijk-bestuurlijke samenwerking helpt raadsleden bij het optimaal vervullen van hun taken. Colleges kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat raadsleden tijdig en op de juiste momenten beschikken over benodigde informatie, en oog hebben voor het feit dat raadsleden het raadwerk erbij doen en slechts beperkte tijd tot hun beschikking hebben. En de regionale samenwerkingsverbanden zijn een steunpilaar als er complexe vraagstukken aan de orde zijn, bijvoorbeeld in het sociaal domein en op economisch gebied. Tegelijkertijd is het voor raadsleden ingewikkeld om grip te houden op de besluitvorming in deze verbanden. Daarom financiert BZK een meerjarig samenwerkingsprogramma waarin raadsleden, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen leren dat samenspel beter vorm te geven.

BZK, VNG, Raadslid.nu en de Vereniging van Griffiers zetten zich de komende jaren in om het actieplan uit te voeren, zodat raadsleden nog meer voldoening halen uit hun functie en ze meer waardering krijgen van de samenleving voor het even verantwoordelijke als veeleisende werk dat zij doen.


Heb jij belangstelling voor raadswerk voor Harderwijk en Hierden-
Neem contact op met een lokale partij of laat je informeren door de raadsgriffier van Harderwijk via telf 0341 411911

Overzicht lokale partijen Harderwijk & Hierden


Myreport twitter