MyReportOnline

Wonen

Spaar het Klimaat is ernstig teleurgesteld over de maatregelen in het kabinetsakkoord VVD-PvdA op het gebied van energiebesparing. Concrete uitwerking en prikkels om 300 duizend woningen per jaar energetisch te renoveren, ontbreken. Demissionair minister Spies stelde onlangs bij de herziening van de sectorakkoorden dat dergelijke aantallen per jaar nodig zijn om voor bewoners en samenleving een betaalbare en duurzame woningvoorraad te organiseren.

De komende jaren moet er een flinke slag gemaakt worden op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Door demografische ontwikkelingen en veranderingen in de bekostiging van zorg, wordt er meer klantgericht gebouwd. Er komen minder grote verzorgingshuizen maar meer kleinschalige en doelgroepgerichte woonvormen. Dat vraagt om aanpassing van de bestaande voorraad en nieuwbouw. Daarnaast zijn veel scholen verouderd en hebben ze een ongezond binnenklimaat. Veel geld dat bedoeld is voor onderhoud en renovatie van scholen wordt door gemeenten aan andere zaken uitgegeven. Politiek en maatschappelijk is er nog te weinig aandacht voor dit probleem.

In het nieuwe regeerakkoord zien we eindelijk helderheid over de hypotheekrenteaftrek en duidelijkheid voor starters en wordt er gesproken over marktconforme huren. Ook het feit dat er een 'Minister van Wonen' komt is positief. Echter, daarmee zijn de problemen op de woningmarkt nog niet direct voorbij. Voormalig minister Donner gaf eerder in zijn Woonvisie aan dat er tot 2020 75.000 woningen gebouwd moeten worden om aan de vraag te voldoen. Al enkele jaren bouwen we jaarlijks ongeveer 20.000 woningen te weinig. Gaan we zo door, dan is er over 5 jaar een tekort van 100.000 woningen. De vraag naar woningen blijft immers bestaan, óók in zogenaamde krimpgebieden. Het aantal huishoudens stijgt namelijk nog steeds. In dit tempo ligt woningnood op de loer! 

Goede wegen zijn essentieel voor een sterke economie. Wil je economische vooruitgang, dan zijn goede (spoor)wegen en ICT-infrastructuur onontbeerlijk. Alle ons omringende landen (Duitsland, België, Frankrijk en Groot-Brittanië) investeren daarom extra in zowel aanleg als onderhoud van hun infrastructuur. Nederland daarentegen niet. Vooral op het regionale wegennet dreigen door gebrekkig onderhoud onveilige situaties te ontstaan. Niet investeren in aanleg leidt tot stilstand en achteruitgang. Onvoldoende investeren in onderhoud staat gelijk aan desinvesteren door waardeverlies.

Nergens in Europa is de socialewoningmarkt zo dominant op de totale woningmarkt als in Nederland: meer dan eenderde van alle Nederlandse huishoudens huurt een sociale woning. Sinds 1 januari 2011 geldt op basis van Europese regels een inkomensgrens voor de toewijzing van dit soort woningen. In de praktijk blijkt dat met name huishoudens met een middeninkomen net boven de inkomensgrens tussen wal en schip vallen: zij krijgen geen sociale huurwoning, maar het lukt hen vaak ook niet om over te stappen naar de commerciële huursector of naar de koopsector. 

"Er gaan nu gemiddeld zes bouwbedrijven per dag failliet," verzucht Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. "Per maand raken ongeveer 2.000 mensen hun baan in de bouw- en infrasector kwijt. Met het huidige tempo durf ik de stelling aan dat we eind 2012 50.000 minder vakkrachten hebben dan bij aanvang van de crisis, eind 2008. Dat is rampzalig! De malaise wordt alsmaar groter, terwijl de oplossing voorhanden is. De bouw- en infrasector heeft een maatschappelijke functie, laat ons die wel vervullen! Er is nog vraag naar onze producten. Er is nog zoveel te doen!"

Nederlandse gemeenten voelen de effecten van de financiële crisis in hun grondbeleid. Gemeenten die een actief grondbeleid hebben gevoerd worden nu in plaats van met winsten geconfronteerd met financiële risico’s en verliezen. Dat vraagt om een ander beleid en stelt de gemeenten voor nieuwe ruimtelijke opgaven. Gemeenten zullen hun verlies moeten nemen, moeten afwaarderen en voorzieningen treffen. Zij zijn hier volop mee bezig en hebben al een groot deel van de verliezen kunnen opvangen. Dat blijkt uit de derde rapportage van Deloitte die in opdracht van de ministeries IenM en BZK en de VNG is opgesteld, en vandaag naar de Kamer is gestuurd.


Cultuur
Harderwijk
Milieu

HOT TOPIC

Binnenland & Buitenland

Geld